jmfs.net
当前位置:首页>>关于求100道初中试题,用二元一次方程解的的资料>>

求100道初中试题,用二元一次方程解的

2012年全国各地中考数学(真题+模拟新题)分类汇编 第7章二元一次方程组及其应用(1) 一、选择题 1.(2012•德州)已知 ,则a+b等于() A.3B. C.2D.1 考点:解二元一次方程组。 专题:计算题。 分析:①+②得出4a+4b=12,方程的两边都除以...

马上

1) 66x+17y=3967 25x+y=1200 答案:x=48 y=47 (2) 18x+23y=2303 74x-y=1998 答案:x=27 y=79 (3) 44x+90y=7796 44x+y=3476 答案:x=79 y=48 (4) 76x-66y=4082 30x-y=2940 答案:x=98 y=...

列二元一次方程组解应用题练习题及答案 http://wenku.baidu.com/link?url=KnT_VEzm4kx9_nj8vnTCr0fhRG-p5Vv2RqBcFMP2ogqd1bda3mEa1OoWQaqWqh2Dw1ZuMNc3Kct--CGOufP5AyELEm1HCLzkaZPmeK9VhiO 用白铁皮做罐头盒,每张铁皮可制成盒身25个,或制盒底40...

上菁优网

解析: x²-3x+2=0 x²-13x+42=0 4x²-4x+1=0

1.2x+9y=81 3x+y=34 2.9x+4y=35 8x+3y=30 3.7x+2y=52 7x+4y=62 4.4x+6y=54 9x+2y=87 5.2x+y=7 2x+5y=19 6.x+2y=21 3x+5y=56 7.5x+7y=52 5x+2y=22 8.5x+5y=65 7x+7y=203 9.8x+4y=56 x+4y=21 10.5x+7y=41 5x+8y=44 11.7x+5y=54 3x+4y=38 12.x+8y=1...

1) 66x+17y=3967 25x+y=1200 答案:x=48 y=47 (2) 18x+23y=2303 74x-y=1998 答案:x=27 y=79 (3) 44x+90y=7796 44x+y=3476 答案:x=79 y=48 (4) 76x-66y=4082 30x-y=2940 答案:x=98 y=51 (5) 67x+54y=8546 71x-y=5680 答案:x=80 y=59 (6) 42x-...

二元一次方程组。 消元法 1)代入消元法 用代入消元法的一般步骤是: 1.选一个系数比较简单的方程进行变形,变成 y = ax +b 或 x = ay + b的形式; 2.将y = ax + b 或 x = ay + b代入另一个方程,消去一个未知数,从而将另一个方程变成一元一次...

这个太大了吧,你的问题问得也太那个了,看不懂呀

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.jmfs.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com