jmfs.net
当前位置:首页>>关于△+○=20,△-○=9,□=△+△+○,△=( )○=( )□=(的资料>>

△+○=20,△-○=9,□=△+△+○,△=( )○=( )□=(

解:△ + o = 21 ① △ - o = 9 ② ① + ②,得到:2△ = 30 △ = 15 o = 21 - 15 = 6 □ = △ + △ + ○ = 2 x 15 + 6 = 36 方程组的解为:△ = 15 o = 6 □ = 36

△十O=20,△=O十O十O 所以:O十O十O十O=204O=20 即O=5.进一步则 △=15.

○+ △+ △=20,△ +△ +o +o+ o=44,把第1式代入第二式,得o+ o=44-20=24,则○=12,把○=12代入第一式,得 △+ △=20-12=8,则△=4祝你学习进步!

答案:▲=3,o=6解:▲+o=9 ①▲+o+o=15 ②②式减①式得:o=15-9=6▲=9-6=3

□+△=17 o+□=19 △+o=20 三式相加得:2(□+△+o)=56 □+△+o=28 o=28-17=11 △=28-19=9 □=28-20=8

☆+☆+o=20 (1) ☆+0=16 (2) 解:(1)-(2)得:☆=4 把 ☆=4代入(2)得:4+0=160=12

口+o=9 口十口+o+o+0=23 口= ( ) o=( ) 因为口+o=9 所以口十口+o+o+0=239+9+o=23o=23-18=5 口+o=9口+5=9 口=4 所以口= (4 ) o=( 5)

△=2,o=7解法:△+o=9,所以,△+△+o+o=18,所以o=7,故△=2

(9+9+9)/9+9=12

(9 +9+ 9) *(9-9)=09 *9* 9* (9 -9)=0(9* 9- 9) *(9 -9)=0很多,只要有一个9-9,其余随便组合与之相乘.

相关文档
网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.jmfs.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com