jmfs.net
当前位置:首页>>关于怎么用vb编个随机抽取人名的小程序,做到不重复并...的资料>>

怎么用vb编个随机抽取人名的小程序,做到不重复并...

Dim n As Integer Dim a() Private Sub Command1_Click() If n = 0 Then '第点击执行 m = Val(Text1) ReDim a(1 To m) For i = 1 To m '数组a元素1至mm数 a(i) = i Next For i = 1 To m - 1 '随机打乱数组a元素 r = Int(Rnd * m + 1) tmp = a(i)...

Dim n As IntegerDim a()Private Sub Command1_Click() If n = 0 Then '第一次点击时执行 m = Val(Text1) ReDim a(1 To m) For i = 1 To m '生成数组a,元素为1至m这m个数 a(i) = i Next For i = 1 To m - 1 '随机打乱数组a中元素 r = Int(Rnd *...

Private Sub Command1_Click() Label1 = "" Label1 = 1 + Int(1000 * Rnd) End Sub

使用timer控件和随机函数就好了!

在桌面上,鼠标左键双击程序,在打开的VB6主界面上,左边是工具菜单栏,单击标签按钮,在Form1窗口上,绘制出一Label1,然后在其属性窗口上改个名字,如Caption为第一数,如下图所示。 接着,用同样的方法,在Form1窗口上绘制出第二数,并且在左...

Module Module1 Sub Main() Dim a(500) As Integer Dim temp As Integer For i = 1 To 500 Step 1 a(i) = Int(Rnd() * 1000 + 10) Next For i = 1 To 500 Step 1 For j = 1 To 500 - i Step 1 If a(j) < a(j + 1) Then temp = a(j + 1) a(j + 1)...

建议你先在你的电脑把一个非常简单的VB小程序,带输出信息的,保存为exe,在你的电脑运行看看。

Private Sub Command1_Click() Label2.Caption = InputBox("输入姓名", "输入提示")End Sub

vb6代码如下,添加模块,工程--属性--启动对象选择sub main Sub main() Open "c:\temp\25.txt" For Input As #1 Clipboard.Clear Clipboard.SetText StrConv(InputB(LOF(1), 1), vbUnicode) End Sub

打开vb,选择新建工程,标准exe,点击运行启动,就看见一个窗体。 这就是最简单的vb程序。 然后点击运行结束,视图,代码窗口,粘贴如下代码: Private Sub Form_Load() MsgBox ("你好!") End Sub 点击运行启动,就看到一个新的效果 祝你成功!

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.jmfs.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com